Menu

0020 – 东西 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: ĐÔNG TÂY
 • Phát âm bồi: tung xi
 • Pinyin: Dōngxī
 • Phồn thể: 東西
 • Nghĩa tiếng Anh: things
 • Nghĩa tiếng Việt: đồ


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 是什么东西?- Nghe ví dụ
 • 是什麼東西?
 • Shì shénme dōngxī?
 • Sư sấn mơ tung xi
 • Là cái gì vậy?
 • What is it?

Ví dụ 2:

 • 想学点东西吗? – Nghe ví dụ
 • 想學點東西嗎?
 • Xiǎng xué diǎn dōngxī ma?
 • Xẻng xuế tẻn tung xi ma
 • Có muốn học một chút gì không?
 • Want to learn something?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 西

Chú ý: Trong ảnh là chữ PHỒN THỂ


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 西


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

5  +  5  =