Menu

0778 – 互相 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《互》的笔顺动画写字动画演示

《互》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《相》的笔顺动画写字动画演示

《相》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 互相很搭配
 • Phồn – 互相很搭配
 • Pinyin – Hùxiāng hěn dāpèi
 • Bồi – Hù xeng hẩn ta pây
 • Dịch tiếng Việt – rất phù hợp (với nhau)
 • Dịch tiếng Anh – to be well suited (to each other)

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们互相不认识
 • Phồn – 他們互相不認識
 • Pinyin – Tāmen hùxiāng bù rènshì
 • Bồi – Tha mân hù xeng pù rân sừ
 • Dịch tiếng Việt – Họ không biết nhau
 • Dịch tiếng Anh – they are strangers


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

86  +    =  87