Menu

0124 – 些 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《些》的笔顺动画写字动画演示

《些》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 放尊重些!
 • 放尊重些!
 • Fàng zūnzhòng xiē!
 • Phang chuân chung xiê!
 • Bạn nên thể hiện sự tôn trọng!
 • Behave yourself!

Ví dụ 2:

 • 他在胡闹些什么?
 • 他在胡鬧些什麼?
 • Tā zài húnào xiē shénme?
 • Tha chai hu nao xiê sấn mơ?
 • Anh ấy đanh làm gì vậy?
 •  what’s he playing at?


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

56  +    =  65