Menu

0093 – 什么 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《什》的笔顺动画写字动画演示

《什》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《么》的笔顺动画写字动画演示

《么》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 那是什么?
 • 那是什麼?
 • Nà shì shénme?
 • na sư sấn mơ?
 • Đó là cái gì
 • what is that?

Ví dụ 2:

 • 什么也没有
 • 什么也没有
 • Shénme yě méiyǒu
 • sấn mơ dể mấy dẩu
 • cái gì cũng không có
 • nothing at all


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

5  +  2  =