Menu

0474 – 努力 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《努》的笔顺动画写字动画演示

《努》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《力》的笔顺动画写字动画演示

《力》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 努力地工作
 • Phồn – 努力地工作
 • Pinyin – Nǔlì dì gōngzuò
 • Bồi – Nủ li ti cung chua
 • Dịch tiếng Việt – làm việc chăm chỉ
 • Dịch tiếng Anh – work hard

Ví dụ 2:

 • Giản – 他不努力工作
 • Phồn – 他不努力工作
 • Pinyin – Tā bù nǔlì gōngzuò
 • Bồi – Tha bu nủ li cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy không làm việc chăm chỉ.
 • Dịch tiếng Anh – He doesn’t work hard.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  28  =  31