Menu

0313 – 包 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《包》的笔顺动画写字动画演示

《包》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 该收拾你的包了
 • 該收拾你的包了
 • Gāi shōushí nǐ de bāole
 • Gai sâu sứ nỉ tợ bao lợ
 • Đã đến lúc đóng gói túi của bạn.
 • It’s time to pack your bags.

Ví dụ 2:

 • 这个包全凭手工
 • 這個包全憑手工
 • Zhège bāo quán píng shǒugōng
 • Chưa cưa bao choén pính sẩu cung
 • Túi được làm hoàn toàn thủ công
 • The bag is completely hand-made


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

  +  58  =  65