Menu

0710 – 反对 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不反对某事
 • Phồn – 不反對某事
 • Pinyin – Bù fǎnduì mǒu shì
 • Bồi – Pù phản tuây mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – không phản đối điều gì
 • Dịch tiếng Anh – to have no objection to something

Ví dụ 2:

 • Giản – 王子反对国王
 • Phồn – 王子反對國王
 • Pinyin – Wángzǐ fǎnduì guówáng
 • Bồi – Oán chử phản tuây cúa uáng
 • Dịch tiếng Việt – Hoàng tử chống lại vua
 • Dịch tiếng Anh – The prince excepted against the king.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  17  =  25