Menu

0434 – 句子 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 找出句子的宾语
 • Phồn – 找出句子的賓語
 • Pinyin – Zhǎo chū jùzi de bīnyǔ
 • Bồi – Chảo chu chuy chự tợ binh duỷ
 • Dịch tiếng Việt – Xác định đối tượng của câu này.
 • Dịch tiếng Anh – Identify the object of this sentence.

Ví dụ 2:

 • Giản – 最后一个句子需要删去
 • Phồn – 最後一個句子需要刪去
 • Pinyin – Zuìhòu yīgè jùzi xūyào shān qù
 • Bồi – Chuây hâu í cưa chuy chự xuy dao san chuy
 • Dịch tiếng Việt – Câu cuối cùng cần phải được đưa ra.
 • Dịch tiếng Anh – The last sentence needs to be struck out.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

2  +  6  =