Menu

0411 – 季节 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《季》的笔顺动画写字动画演示

《季》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《节》的笔顺动画写字动画演示

《节》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 价格按照季节来调整
 • Phồn – 價格按照季節來調整
 • Pinyin – Jiàgé ànzhào jìjié lái tiáozhěng
 • Bồi – Cha cứa an chao chi chiá lái téo chẩng
 • Dịch tiếng Việt – Giá được điều chỉnh theo mùa.
 • Dịch tiếng Anh – Prices are seasonally adjusted.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个季节的捕获量较少
 • Phồn – 這個季節的捕獲量較少
 • Pinyin – Zhège jìjié de bǔhuòliàng jiào shǎo.
 • Bồi – Chưa cưa chi chiá tợ bủ hua leng cheo sảo
 • Dịch tiếng Việt –  Mùa này năng suất thấp
 • Dịch tiếng Anh – The take was a few this season.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

6  +  1  =