Menu

0943 – 巧克力 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《巧》的笔顺动画写字动画演示

《巧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《克》的笔顺动画写字动画演示

《克》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《力》的笔顺动画写字动画演示

《力》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我很喜欢巧克力
 • Phồn – 我很喜歡巧克力
 • Pinyin – Wǒ hěn xǐhuān qiǎokèlì
 • Bồi – Úa hẩn xỉ hoan chẻo khưa lì
 • Dịch tiếng Việt – Tôi yêu sô cô la
 • Dịch tiếng Anh – I’m a chocolate lover.

Ví dụ 2:

 • Giản – 能给我点儿巧克力吗?
 • Phồn – 能給我點兒巧克力嗎?
 • Pinyin – Néng gěi wǒ diǎn er qiǎokèlì ma?
 • Bồi – Nấng cấy ủa tiển ơ chẻo khưa kì ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể cho tôi một ít sô cô la không?
 • Dịch tiếng Anh – Can I have a little bit of chocolate?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

80  +    =  81