Menu

0219 – 忙 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我正忙着呢
 • 我正忙著呢
 • Wǒ zhèng mángzhe ne
 • ủa châng máng chơ nơ
 •  Tôi đang bận
 •  I’m busy

Ví dụ 2:

 • 我近来很忙
 • 我近來很忙
 • Wǒ jìnlái hěn máng.
 • ủa chin lái hẩn máng
 • Gần đây tôi rất bận rộn.
 • I have been very busy lately.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

35  +    =  38