Menu

0013 – 打电话 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: ĐẢ ĐIỆN THOẠI
 • Phát âm bồi: tả tiên hoa
 • Pinyin: Dǎ diànhuà
 • Phồn thể: 打電話
 • Nghĩa tiếng Anh: call telephone
 • Nghĩa tiếng Việt: gọi điện thoại


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她正在打电话
 • 她正在打電話
 • Tā zhèngzài dǎ diànhuà
 • Tha châng chai tả ten hoa
 • Cô ấy đang gọi điện thoại
 • she’s on the telephone

Ví dụ 2:

 • 她给我打电话聊天。
 • 她給我打電話聊天。
 • Tā gěi wǒ dǎ diànhuà liáotiān.
 • Tha cấy ủa tả ten hoa léo then.
 • Cô ấy gọi điện cho tôi tán gẫu.
 • She has phoned me up for a chat.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

3  +  6  =