Menu

0244 – 时间 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《时》的笔顺动画写字动画演示

《时》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《间》的笔顺动画写字动画演示

《间》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 时间到了!
 • 時間到了!
 • Shíjiān dàole!
 • Sứ chen tao lợ!
 • Dịch tiếng Việt – hết giờ rồi
 • Dịch tiếng Anh – time’s up!

Ví dụ 2:

 • 仍有时间
 • 仍有時間
 • Réng yǒu shíjiān
 • Rấng dẩu sứ chen
 • Dịch tiếng Việt – Vẫn còn thời gian
 • Dịch tiếng Anh – There may yet be time.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

  +  74  =  83