Menu

0599 – 最近 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《最》的笔顺动画写字动画演示

《最》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《近》的笔顺动画写字动画演示

《近》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他最近怎样 ?
 • Phồn – 他最近怎樣 ?
 • Pinyin – Tā zuìjìn zěnyàng?
 • Bồi – Tha chuây chin chẩn dang?
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy dạo này thế nào rồi?
 • Dịch tiếng Anh – How has he been doing?

Ví dụ 2:

 • Giản – 你最近在干什么?
 • Phồn – 你最近在幹什麼?
 • Pinyin – Nǐ zuìjìn zài gànshénme?
 • Bồi – Nỉ chuây chin chai can sấn mơ?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn đang làm gì gần đây
 • Dịch tiếng Anh – What have you been up to?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  47  =  53