Menu

0136 – 有 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们有客人
 • 我們有客人
 • Wǒmen yǒu kèrén
 • Bồi – Ủa mân dẩu khưa rấn
 • Dịch tiếng Việt – chúng tôi có khách
 • Dịch tiếng Anh – we have company

Ví dụ 2:

 • 它有1米深
 • 它有1米深
 • Tā yǒu 1 mǐ shēn
 • Bồi – Tha dẩu yi mỉ sân
 • Dịch tiếng Việt – nó sâu 1 mét
 • Dịch tiếng Anh – it is 1 m deep


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

57  +    =  65