Menu

0908 – 民族 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《民》的笔顺动画写字动画演示

《民》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《族》的笔顺动画写字动画演示

《族》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 中国有56个民族
 • Phồn – 中國有56個民族
 • Pinyin – Zhōngguó yǒu 56 gè mínzú
 • Bồi – Chung cúa dẩu ủ liêu cừa min chú
 • Dịch tiếng Việt – Trung Quốc có 56 dân tộc khác nhau.
 • Dịch tiếng Anh – China has 56 different ethnic groups.

Ví dụ 2:

 • Giản – 中美洲的土著民族
 • Phồn – 中美洲的土著民族
 • Pinyin – Zhōng měizhōu de tǔzhù mínzú
 • Bồi – Chung mẩy châu tơ thủ chu min chú
 • Dịch tiếng Việt – người bản địa của Trung Mỹ
 • Dịch tiếng Anh – the native peoples of Central America


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

54  +    =  57