Menu

0849 – 烤鸭 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《烤》的笔顺动画写字动画演示

《烤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《鸭》的笔顺动画写字动画演示

《鸭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 北京烤鸭真的很美味
 • Phồn – 北京烤鴨真的很美味
 • Pinyin – Běijīng kǎoyā zhēn de hěn měiwèi
 • Bồi – Pẩy chinh khảo da chân tơ hẩn mẩy uầy
 • Dịch tiếng Việt – Vịt quay Bắc Kinh thực sự rất ngon
 • Dịch tiếng Anh – Beijing Roast duck is to die for.

Ví dụ 2:

 • Giản – 依我的口味,吃羊肉莫若吃烤鸭!
 • Phồn – 依我的口味,吃羊肉莫若吃烤鴨!
 • Pinyin – Yī wǒ de kǒuwèi, chī yángròu mòruò chī kǎoyā!
 • Bồi – I ủa tơ khẩu uầy, chư dáng rầu mua rùa chư khảo da!
 • Dịch tiếng Việt – Theo khẩu vị của tôi, ăn vịt nướng ngon hơn thịt cừu!
 • Dịch tiếng Anh – In my opinion, I prefer to eat roast duck rather than mutton.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

7  +  3  =