Menu

0581 – 照片 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 把照片放大
 • Phồn – 把照片放大
 • Pinyin – Bǎ zhàopiàn fàngdà
 • Bồi – Bả chao pen phang ta
 • Dịch tiếng Việt – Phóng to ảnh
 • Dịch tiếng Anh – enlarge a photo

Ví dụ 2:

 • Giản – 这张照片很美
 • Phồn – 這張照片很美
 • Pinyin – Zhè zhāng zhàopiàn hěn měi
 • Bồi – Chưa chang chao pen hấn mẩy
 • Dịch tiếng Việt – Bức ảnh này thật đẹp
 • Dịch tiếng Anh – This photo is very beautiful.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  12  =  14