Menu

0539 – 相信 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《相》的笔顺动画写字动画演示

《相》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《信》的笔顺动画写字动画演示

《信》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不相信任何人
 • Phồn – 不相信任何人
 • Pinyin – Bù xiāngxìn rènhé rén
 • Bồi – Bu xeng xin rân hứa rấn
 • Dịch tiếng Việt – Đừng tin bất cứ ai
 • Dịch tiếng Anh – trust no one

Ví dụ 2:

 • Giản – 使某人相信…
 • Phồn – 使某人相信…
 • Pinyin – Shǐ mǒu rén xiāngxìn…
 • Bồi – Sứ mẩu rấn xeng xin …
 • Dịch tiếng Việt – Thuyết phục ai đó tin tưởng rằng  …
 • Dịch tiếng Anh – to lead somebody to believe that…


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

21  +    =  29