Menu

0788 – 积极 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《积》的笔顺动画写字动画演示

《积》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《极》的笔顺动画写字动画演示

《极》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 积极参加某事
 • Phồn – 積極參加某事
 • Pinyin – Jījí cānjiā mǒu shì
 • Bồi – Chi chí chan cha mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Tích cực tham gia vào một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to play an active part/ role (in something)

Ví dụ 2:

 • Giản – 他上课发言很积极
 • Phồn – 他上課發言很積極
 • Pinyin – Tā shàngkè fāyán hěn jījí
 • Bồi – Tha sàng khừa pha dán hẩn chi chí
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy rất tích cực  phát biểu trong lớp.
 • Dịch tiếng Anh – He participates actively in class.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  74  =  76