Menu

0576 – 站 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《站》的笔顺动画写字动画演示

《站》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 自己站起来
 • Phồn – 自己站起來
 • Pinyin – Zìjǐ zhàn qǐlái
 • Bồi – Chư chỉ chan chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Tự  đứng lên
 • Dịch tiếng Anh – to pick o.s. up

Ví dụ 2:

 • Giản – 他腾地站起来
 • Phồn – 他騰地站起來
 • Pinyin – Tā téng de zhàn qǐlái
 • Bồi – Tha thấng tợ chan chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy bật dậy
 • Dịch tiếng Anh – he scrambled to his feet


Các chữ Hán đồng âm

 • 占: to take possession of; to occupy; to take up;
 • 战: to fight; fight; war; battle;
 • 戦: Japanese variant of 戰|战;
 • 栈: a wooden or bamboo pen for sheep or cattle; wood or bamboo trestlework; a warehouse;
 • 桟: Japanese variant of 棧|栈[zhan4];
 • 湛: deep; clear (water);
 • 绽: to burst open; to split at the seam;
 • 蘸: to dip in (ink, sauce etc);
 • 虥: striped wild cat;
 • 襢: unadorned but elegant dress;
 • 轏: chariot for sleeping and conveyance;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 站


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

2  +  4  =