Menu

0687 – 等 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 比…低一等
 • Phồn – 比…低一等
 • Pinyin – Bǐ…dī yī děng
 • Bồi – Pỉ … ti i tẩng
 • Dịch tiếng Việt – Kém hơn
 • Dịch tiếng Anh – to be inferior to

Ví dụ 2:

 • Giản – 让某人等着
 • Phồn – 讓某人等著
 • Pinyin – Ràng mǒu rén děngzhe
 • Bồi – Ràng mẩu rấn tẩng chơ
 • Dịch tiếng Việt – Để ai đó đợi
 • Dịch tiếng Anh – to keep somebody waiting


Các chữ Hán đồng âm

 • 戥: small steelyard for weighing money;
 • 朩: one of the characters used in kwukyel (phonetic ‘pin’), an ancient Korean writing system;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

9  +  1  =