Menu

0211 – 累 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我累了/ 很热
 • 我累了/ 很熱
 • Wǒ lèile/ hěn rè
 • Ủa lây lợ / hẩn rưa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi mệt / nóng
 • Dịch tiếng Anh – I’m tired/ hot

Ví dụ 2:

 • 你累了吧? 不,不累。
 • 你累了吧?不,不累。
 • Nǐ lèile ba? Bù, bù lèi.
 • Nỉ lây lợ ba? Bu, bú lây
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có mệt không? Không, tôi không.
 • Dịch tiếng Anh – Are you tired? No, I’m not.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

9  +  1  =