Menu

0822 – 节 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《节》的笔顺动画写字动画演示

《节》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这节课多长时间?
 • Phồn – 這節課多長時間?
 • Pinyin – Zhè jié kè duō cháng shíjiān?
 • Bồi – Chừa chía khừa tua cháng sứ chiên?
 • Dịch tiếng Việt – Lớp học này kéo dài bao lâu?
 • Dịch tiếng Anh – how long is the lesson?

Ví dụ 2:

 • Giản – 国际艺术节已接近尾声
 • Phồn – 國際藝術節已接近尾聲
 • Pinyin – Guójì yìshù jié yǐ jiējìn wěishēng
 • Bồi – Cúa chừ ì sừ chía ỉ chia chìn uẩy sâng
 • Dịch tiếng Việt – Liên hoan nghệ thuật quốc tế sắp kết thúc
 • Dịch tiếng Anh – The International Arts Festival is already drawing to an end.


Các chữ Hán đồng âm

 • 㔾: seal’ radical in Chinese characters (Kangxi radical 26);
 • 倢: handsome;
 • 劫: to rob; to plunder; to seize by force; to coerce; calamity; abbr. for kalpa 劫波[jie2 bo1];
 • 劼: careful; diligent; firm;
 • 卪: archaic variant of 節|节[jie2];
 • 喼: box (dialect); used to transliterate words with sounds kip-, cap- etc;
 • 婕: handsome;
 • 孑: all alone;
 • 尐: (literary) few; a couple of;
 • 岊: mountain peak;
 • 幯: wipe;
 • 截: to cut off (a length); to stop; to intercept; section; chunk; length;
 • 拮: antagonistic; laboring hard; pressed;
 • 捷: victory; triumph; quick; nimble; prompt;
 • 杰: hero; heroic; outstanding person; prominent; distinguished;
 • 桀: (emperor of Xia dynasty); cruel;
 • 楬: a peg; tally; score;
 • 榤: a stump on which chickens roost;
 • 洁: clean;
 • 疌: 疌
 • 疖: pimple; sore; boil;
 • 睫: eyelashes;
 • 碣: stone tablet;
 • 竭: to exhaust;
 • 節: Section
 • 絜: clean;
 • 緁: to join; to splice; to braid;
 • 结: knot; sturdy; bond; to tie; to bind; to check out (of a hotel);
 • 羯: ram, esp. gelded; to castrate; deer’s skin;
 • 蛣: beetle;
 • 蠽: small green cicada;
 • 袺: lift up a dress;
 • 讦: to accuse; to pry;
 • 诘: to investigate; to restrain; to scold;
 • 颉: to confiscate; legendary dog-like animal (old);
 • 魝: 魝
 • 鲒: oyster;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

2  +  5  =