Menu

0235 – 铅笔 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

Xem chi tiết sách bản cứng tại đây ạ

 


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我没有牛奶/ 铅笔了
 • 我沒有牛奶/ 鉛筆了
 • Wǒ méiyǒu niúnǎi/ qiānbǐle
 • Ủa mấy dẩu niếu nải / chen bỉ lợ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không còn / Tôi không có sữa / bút chì
 • Dịch tiếng Anh – I have no more/ I don’t have any more milk/ pencils

Ví dụ 2:

 • 考试时不能用铅笔答题– Nghe ví dụ
 • 考試時不能用鉛筆答題
 • Kǎoshì shí bùnéng yòng qiānbǐ dátí
 • Khảo sư sứ bu nấng dung chen bỉ tá thí
 • Dịch tiếng Việt – Trong bài kiểm tra, bạn không thể viết bằng bút chì.
 • Dịch tiếng Anh – In the test, you can’t write in pencil.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

  +  9  =  14