Menu

0165 – 错 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 对不起,我错了
 • 對不起,我錯了
 • Duìbuqǐ,wǒ cuòle.
 • Tuây bu chỉ, ủa chua lợ
 • Dịch tiếng Việt – Xin lỗi tôi đã sai
 • Dịch tiếng Anh – Sorry, I was wrong

Ví dụ 2:

 • 答案明显错了
 • 答案明顯錯了
 • Dá’àn míngxiǎn cuòle
 • Tá an mính xẻn chua lợ
 • Dịch tiếng Việt – Câu trả lời rõ ràng là sai
 • Dịch tiếng Anh – The answer is obviously wrong


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

  +  19  =  24