Menu

0469 – 难 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《难》的笔顺动画写字动画演示

《难》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 为人父母很难
 • Phồn – 為人父母很難
 • Pinyin – Wéirén fùmǔ hěn nán
 • Bồi – Uấy rấn phu mủ hẩn nán
 • Dịch tiếng Việt – Làm cha mẹ rất khó
 • Dịch tiếng Anh – it is difficult being a parent

Ví dụ 2:

 • Giản – 我认为…很难
 • Phồn – 我認為…很難
 • Pinyin – Wǒ rènwéi…hěn nán
 • Bồi – Ủa rân uấy … hẩn nán
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cho rằng  … rất khó
 • Dịch tiếng Anh – I found it difficult to…


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

81  +    =  91