Menu

0272 – 颜色 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《颜》的笔顺动画写字动画演示

《颜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《色》的笔顺动画写字动画演示

《色》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 给你点颜色看看!
 • 給你點顏色看看!
 • Gěi nǐ diǎn yánsè kàn kàn!
 • Cấy nỉ tẻn dén sưa khan khan!
 • Dịch tiếng Việt – Để tôi đưa màu cho bạn chọn
 • I’ll let you choose the color

Ví dụ 2:

 • 他们学习颜色很快
 • 他們學習顏色很快
 • Tāmen xuéxí yánsè hěn kuài
 • Tha mân xuế xí dén sưa hẩn khoai
 • Dịch tiếng Việt – Chúng nó học màu sắc rất nhanh
 • They were quick at learning colours.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

55  +    =  64