Menu

0317 – 鼻子 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他的鼻子又大又红
 • 他的鼻子又大又紅
 • Tā de bízi yòu dà yòu hóng
 • Tha tợ bí chự dâu ta dâu húng
 • Mũi anh ta vừa to vừa đỏ
 • His nose is really big and red.

Ví dụ 2:

 • 拳打某人的鼻子/ 眼睛
 • 拳打某人的鼻子/ 眼睛
 • Quán dǎ mǒu rén de bízi/ yǎnjīng
 • Choén tá mẩu rấn tợ bí chự / dẻn chinh
 • đấm vào mũi / vào mắt
 • to punch somebody on the nose/ in the eye


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

  +  68  =  77