Menu

0505 – 舒服 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《舒》的笔顺动画写字动画演示

《舒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《服》的笔顺动画写字动画演示

《服》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 感觉不舒服
 • Phồn – 感覺不舒服
 • Pinyin – Gǎnjué bú shūfú
 • Bồi – Cản chuế bu su phú
 • Dịch tiếng Việt – Cảm thấy không thoải mái
 • Dịch tiếng Anh – feel below par

Ví dụ 2:

 • Giản – 我觉得不舒服
 • Phồn – 我覺得不舒服
 • Pinyin – Wǒ juédé bú shūfú
 • Bồi – Ủa chuế tợ bu shu phú
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cảm thấy không thoải mái
 • Dịch tiếng Anh – I don’t feel well


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  30  =  38