Menu

1030 – 提 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《提》的笔顺动画写字动画演示

《提》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 顺便提一下…
 • Phồn – 順便提一下…
 • Pinyin – Shùnbiàn tí yīxià…
 • Bồi – Suân piên thí i xà
 • Dịch tiếng Việt – Nhân tiện …
 • Dịch tiếng Anh – by the way…

Ví dụ 2:

 • Giản – 这事不值一提
 • Phồn – 這事不值一提
 • Pinyin – Zhè shì bù zhí yī tí
 • Bồi – Chưa sừ pu chứ i thí
 • Dịch tiếng Việt – Vấn đề này không đáng nói
 • Dịch tiếng Anh – It’s not worth mentioning.


Các chữ Hán đồng âm

 • 厗: old stone or mineral, possibly related to antimony Sb 銻|锑[ti1];
 • 啼: to cry; to weep aloud; to crow; to hoot;
 • 媞: used as phonetic; female name;
 • 禔: well-being;
 • 稊: grass; tares;
 • 绨: coarse greenish black pongee;
 • 缇: orange-red silk; orange-red colored;
 • 荑: (grass);
 • 蹄: hoof; pig’s trotters;
 • 醍: essential oil of butter;
 • 题: topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; CL:個|个[ge4],道[dao4];
 • 騠: spirited horse;
 • 鳀: anchovy;
 • 鶗: a kind of hawk;
 • 鹈: pelican;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.