Menu

1062 – 咸 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《咸》的笔顺动画写字动画演示

《咸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 尝尝这个酱,如果太咸就告诉我
 • Phồn – 嚐嚐這個醬,如果太鹹就告訴我
 • Pinyin – Cháng cháng zhège jiàng, rúguǒ tài xián jiù gàosù wǒ
 • Bồi – Cháng cháng chừa cưa cheng, rú cửa thài xiến chiêu cao sù ủa
 • Dịch tiếng Việt – Hãy thử nước sốt này và cho tôi biết nếu nó quá mặn
 • Dịch tiếng Anh – Taste this sauce and tell me if it’s too salty.

Ví dụ 2:

 • Giản – 菜太咸了
 • Phồn – 菜太鹹了
 • Pinyin – Cài tài xiánle
 • Bồi – Chai thài xiến lơ
 • Dịch tiếng Việt – Các món ăn quá mặn
 • Dịch tiếng Anh – The dish is too salty.


Các chữ Hán đồng âm

 • 娴: elegant; refined; to be skilled at;
 • 嫌: to dislike; suspicion; resentment; enmity; abbr. for 嫌犯[xian2 fan4], criminal suspect;
 • 弦: bow string; string of musical instrument; watchspring; chord (segment of curve); hypotenuse; CL:根[gen1];
 • 憪: composed, contented;
 • 挦: to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text);
 • 涎: saliva;
 • 痫: epilepsy; insanity;
 • 舷: side of a ship or an aircraft;
 • 蚿: millipede;
 • 衔: bit (of a bridle); to hold in the mouth; to harbor (feelings); to link; to accept; rank; title;
 • 諴: to bring into accord; sincerity;
 • 贤: worthy or virtuous person; honorific used for a person of the same or a younger generation;
 • 闲: to stay idle; to be unoccupied; not busy; leisure; enclosure;
 • 鹇: silver pheasant (Phasianus nycthemerus); silver pheasant badge worn by civil officials of the 5th grade;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

8  +  2  =