Menu

1086 – 性别 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《性》的笔顺动画写字动画演示

《性》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《性》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《别》的笔顺动画写字动画演示

《别》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《别》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 种族/ 性别歧视
 • Phồn – 種族/ 性別歧視
 • Pinyin – Zhǒngzú/ xìngbié qíshì
 • Bồi – Chủng chú/ xinh pía chí sừ
 • Dịch tiếng Việt – Phân biệt chủng tộc / giới tính
 • Dịch tiếng Anh – racial/ sexual discrimination

Ví dụ 2:

 • Giản – 女性被认为是一种较好的性
 • Phồn – 女性被認為是一種較好的性
 • Pinyin – Nǚxìng bèi rènwéi shì yī zhǒng jiào hǎo dì xìng
 • Bồi – Nủy xinh pây rân uấy sừ i chủng chèo hảo ti xinh
 • Dịch tiếng Việt – Phụ nữ được xem bình đẳng giới hơn
 • Dịch tiếng Anh – Women are considered to be the fairer sex.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

57  +    =  60