Menu

1090 – 学期 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《学》的笔顺动画写字动画演示

《学》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《学》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《期》的笔顺动画写字动画演示

《期》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《期》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 上学期你的成绩如何?
 • Phồn – 上學期你的成績如何?
 • Pinyin – Shàng xuéqí nǐ de chéngjī rúhé?
 • Bồi – Sang xuế chí nỉ tơ chấng chi ru hứa?
 • Dịch tiếng Việt – Điểm của bạn học kỳ trước thế nào?
 • Dịch tiếng Anh – How were your marks last semester?

Ví dụ 2:

 • Giản – 这学期我选修了经济学
 • Phồn – 這學期我選修了經濟學
 • Pinyin – Zhè xuéqí wǒ xuǎnxiūle jīngjì xué
 • Bồi – Chừa xuế xí úa xoản xiêu lơ chinh chi xuế
 • Dịch tiếng Việt – Tôi học kinh tế học vào kỳ này
 • Dịch tiếng Anh – This term I’ve chosen to study economics.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

69  +    =  71