Menu

1092 – 压力 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《压》的笔顺动画写字动画演示

《压》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《压》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《力》的笔顺动画写字动画演示

《力》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《力》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在权威的压力下
 • Phồn – 在權威的壓力下
 • Pinyin – Zài quánwēi de yālì xià
 • Bồi – Chài choán uây tơ da lì xà
 • Dịch tiếng Việt – Dưới áp lực của chính quyền
 • Dịch tiếng Anh – under pressure from authority

Ví dụ 2:

 • Giản – 对某人施加压力
 • Phồn – 對某人施加壓力
 • Pinyin – Duì mǒu rén shījiā yālì
 • Bồi – Tuây mẩu rấn sư cha da lì
 • Dịch tiếng Việt – Tạo áp lực cho ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to twist somebody’s arm


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 10 (1051 – 1100)

Comments

2  +  7  =