Menu

1114 – 意见 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《意》的笔顺动画写字动画演示

《意》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《意》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《见》的笔顺动画写字动画演示

《见》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《见》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 意见有分歧
 • Phồn – 意見有分歧
 • Pinyin – Yìjiàn yǒu fèn qí
 • Bồi – I chiên dẩu phân chí
 • Dịch tiếng Việt – Bất đồng quan điểm
 • Dịch tiếng Anh – Opinions are divided.

Ví dụ 2:

 • Giản – 问某人的意见
 • Phồn – 問某人的意見
 • Pinyin – Wèn mǒu rén de yìjiàn
 • Bồi – Uần mẩu rấn tơ i chiên
 • Dịch tiếng Việt – Hỏi ý kiến của ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to pick somebody’s brains


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

3  +  3  =