Menu

1124 – 优秀 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《优》的笔顺动画写字动画演示

《优》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《优》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《秀》的笔顺动画写字动画演示

《秀》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《秀》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他是优秀的士兵
 • Phồn – 他是優秀的士兵
 • Pinyin – Tā shì yōuxiù dí shìbīng
 • Bồi – Tha sừ dâu xiêu tí sừ pinh
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy là một người lính xuất sắc
 • Dịch tiếng Anh – He’s a jimdandy of a soldier.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他的成绩纪录很优秀
 • Phồn – 他的成績紀錄很優秀
 • Pinyin – Tā de chéngjī jìlù hěn yōuxiù
 • Bồi – Tha tơ chấng chi chi lù hẩn dâu xiêu
 • Dịch tiếng Việt – Thành tích của anh ấy rất xuất sắc
 • Dịch tiếng Anh – His documentation of the results was excellent.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

83  +    =  85