Menu

1136 – 羽毛球 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《羽》的笔顺动画写字动画演示

《羽》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《羽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《毛》的笔顺动画写字动画演示

《毛》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《毛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《球》的笔顺动画写字动画演示

《球》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《球》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们出去打羽毛球吧
 • Phồn – 我們出去打羽毛球吧
 • Pinyin – Wǒmen chūqù dǎ yǔmáoqiú ba
 • Bồi – Ủa mân chu chuy tá dủy máo chiếu pa
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta hãy đi chơi cầu lông
 • Dịch tiếng Anh – Let’s go outside to play badminton.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他用力把羽毛球打过网
 • Phồn – 他用力把羽毛球打過網
 • Pinyin – Tā yònglì bǎ yǔmáoqiú dǎguò wǎng
 • Bồi – Tha dung lì pá dủy máo chiếu tả cua oảng
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đánh cầu lông băng qua lưới với một cú mạnh
 • Dịch tiếng Anh – He served the bird over the net with a strong shot.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

7  +  1  =