Menu

1139 – 预习 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《预》的笔顺动画写字动画演示

《预》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《预》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《习》的笔顺动画写字动画演示

《习》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《习》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 每天的功课,他都提前预习
 • Phồn – 每天的功課,他都提前預習
 • Pinyin – Měitiān de gōngkè, tā dōu tíqián yùxí
 • Bồi – Mẩy thiên tơ cung khưa, tha tâu thí chiến dùy xí
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn  luôn xem trước bài tập về nhà mỗi ngày
 • Dịch tiếng Anh – He always prepares every day’s lesson in advance.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我预习功课
 • Phồn – 我預習功課
 • Pinyin – Wǒ yùxí gōngkè
 • Bồi – Ủa dùy xí cung khưa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi xem trước bài tập về nhà
 • Dịch tiếng Anh – I study to prepare for class.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

76  +    =  84