Menu

1144 – 阅读 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《阅》的笔顺动画写字动画演示

《阅》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《阅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《读》的笔顺动画写字动画演示

《读》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《读》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 着重于阅读
 • Phồn – 著重於閱讀
 • Pinyin – Zhuózhòng yú yuèdú
 • Bồi – Chúa chung dúy duề tú
 • Dịch tiếng Việt – Tập trung vào đọc
 • Dịch tiếng Anh – the emphasis is on reading

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个班谁阅读最好?
 • Phồn – 這個班誰閱讀最好?
 • Pinyin – Zhège bān shéi yuèdú zuì hǎo?
 • Bồi – Chưa cưa pan sấy duề chuâ hảo
 • Dịch tiếng Việt – Ai đọc tốt nhất trong lớp này?
 • Dịch tiếng Anh – Who is the best at reading in this classroom?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

40  +    =  41