Menu

1146 – 允许 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《允》的笔顺动画写字动画演示

《允》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《允》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《许》的笔顺动画写字动画演示

《许》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《许》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 被允许做某事
 • Phồn – 被允許做某事
 • Pinyin – Bèi yǔnxǔ zuò mǒu shì
 • Bồi – Pây duýn xủy chua mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Được phép làm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be allowed to do something

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们绝不允许那样
 • Phồn – 我們絕不允許那樣
 • Pinyin – Wǒmen jué bù yǔnxǔ nàyàng
 • Bồi – Ủa mân chuế pù duýn xủy na dàng
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi không bao giờ cho phép điều đó
 • Dịch tiếng Anh – we can’t have that


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  80  =  82