Menu

1147 – 杂志 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《杂》的笔顺动画写字动画演示

《杂》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《杂》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《志》的笔顺动画写字动画演示

《志》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《志》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 最近的一期杂志
 • Phồn – 最近的一期雜誌
 • Pinyin – Zuìjìn de yī qí zázhì
 • Bồi – Chuây chin tơ i chí chá sừ
 • Dịch tiếng Việt – một ấn bản gần đây của tạp chí
 • Dịch tiếng Anh – a recent edition of the magazine

Ví dụ 2:

 • Giản – 杂志印制的很精美
 • Phồn – 雜誌印製的很精美
 • Pinyin – Zázhì yìn zhì de hěn jīngměi
 • Bồi – Chá sừ din chừ tơ hẩn chinh mẩy
 • Dịch tiếng Việt – Tạp chí được in rất đẹp
 • Dịch tiếng Anh – The magazine was glossily printed.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 11 (1101 – 1150)

Comments

  +  16  =  22