Menu

1178 – 周围 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《周》的笔顺动画写字动画演示

《周》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《周》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《围》的笔顺动画写字动画演示

《围》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《围》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 周围都是人/ 物
 • Phồn – 周圍都是人/ 物
 • Pinyin – Zhōuwéi dōu shì rén/ wù
 • Bồi – Châu uấy tâu sừ rấn/ ù
 • Dịch tiếng Việt – Người và vật xung quanh
 • Dịch tiếng Anh – to surround o.s. with people/ things

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个地区周围有几处温泉
 • Phồn – 這個地區周圍有幾處溫泉
 • Pinyin – Zhège dìqū zhōuwéi yǒu jǐ chù wēnquán
 • Bồi – Chưa cưa ti chuy châu dấu chỉ chù uân choán
 • Dịch tiếng Việt – Có một số suối nước nóng xung quanh khu vực này
 • Dịch tiếng Anh – There are some thermal waters located around this area.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

  +  84  =  93