Menu

1182 – 专门 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《专》的笔顺动画写字动画演示

《专》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《专》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《门》的笔顺动画写字动画演示

《门》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《门》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 有自己的专门议题
 • Phồn – 有自己的專門議題
 • Pinyin – Yǒu zìjǐ de zhuānmén yìtí
 • Bồi – Dẩu chư chỉ tơ choan mấn i thí
 • Dịch tiếng Việt – Có chủ đề đặc biệt của riêng mình
 • Dịch tiếng Anh – to have one’s own agenda

Ví dụ 2:

 • Giản – 他专门批发建筑材料
 • Phồn – 他專門批發建築材料
 • Pinyin – Tā zhuānmén pīfā jiànzhú cáiliào
 • Bồi – Tha choan mấn pi pha chiên chú chái lèo
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy chuyên bán buôn vật liệu xây dựng.
 • Dịch tiếng Anh – He specializes in selling building materials wholesale.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 12 (1151 – 1200)

Comments

  +  76  =  83