Menu

1211 – 把握 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《把》字的笔顺动画演示

《把》的笔顺动画写字动画演示

《把》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《把》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《握》字的笔顺动画演示

《握》的笔顺动画写字动画演示

《握》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《握》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我会把握时机。
 • Phồn -我會把握時機。
 • Pinyin -Wǒ huì bǎwò shíjī.
 • Bồi – Ủa huây pả ùa sứ chi
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ nắm bắt khoảnh khắc này
 • Dịch tiếng Anh -I’ll make hay.

Ví dụ 2:

 • Giản – 有成功的把握
 • Phồn -有成功的把握
 • Pinyin – Yǒu chénggōng de bǎwò
 • Bồi – Dẩu chấng cung tơ pá ùa
 • Dịch tiếng Việt – Hãy tự tin về sự thành công
 • Dịch tiếng Anh – to have (got) it made


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

3  +  6  =