Menu

1221 – 保留 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《保》字的笔顺动画演示

《保》的笔顺动画写字动画演示

《保》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《保》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《留》字的笔顺动画演示

《留》的笔顺动画写字动画演示

《留》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《留》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Updating
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 持保留意见
 • Phồn – 持保留意見
 • Pinyin – Chí bǎoliú yìjiàn
 • Bồi – Chứ pảo liếu i chiên
 • Dịch tiếng Việt – đặt chỗ
 • Dịch tiếng Anh – with reservation(s)

Ví dụ 2:

 • Giản – 同意保留各自不同意见
 • Phồn – 同意保留各自不同意見
 • Pinyin – Tóngyì bǎoliú gèzì bùtóng yìjiàn
 • Bồi – Thúng i pảo liếu
 • Dịch tiếng Việt – đồng ý về sự khác nhau
 • Dịch tiếng Anh – to agree to differ


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

7  +  3  =