Menu

1227 – 报告 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《报》字的笔顺动画演示

《报》的笔顺动画写字动画演示

《报》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《报》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《告》字的笔顺动画演示

《告》的笔顺动画写字动画演示

《告》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《告》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我及时完成了报告
 • Phồn – 我及時完成了報告
 • Pinyin – Wǒ jíshí wánchéngle bàogào
 • Bồi – Ủa chư sứ oán chấng lơ pao cao
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã hoàn thành báo cáo kịp thời gian
 • Dịch tiếng Anh – I finished the report in time.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他把报告复印了一份
 • Phồn – 他把報告複印了一份
 • Pinyin – Tā bǎ bàogào fùyìnle yī fèn
 • Bồi – Tha pả pao cao phu din lơ i phân
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy đã tạo một bản sao của báo cáo
 • Dịch tiếng Anh – He ran off a hard copy of the report.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

17  +    =  23