Menu

1229 – 抱怨 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《抱》字的笔顺动画演示

《抱》的笔顺动画写字动画演示

《抱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《抱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

怨》字的笔顺动画演示

《怨》的笔顺动画写字动画演示

《怨》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《怨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 很难 抱怨
 • Phồn – 很難 抱怨
 • Pinyin – Hěn nán bàoyuàn
 • Bồi – Hẩn nán pao doan
 • Dịch tiếng Việt – thật khó để tôi phàn nàn
 • Dịch tiếng Anh – it is difficult for me to complain

Ví dụ 2:

 • Giản – 抱怨是无用的
 • Phồn – 抱怨是無用的
 • Pinyin – Bàoyuàn shì wúyòng de
 • Bồi – Pao doan sư ú dung tơ
 • Dịch tiếng Việt –  Việc khiếu nại là vô ích thôi
 • Dịch tiếng Anh – it’s useless to complain


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

  +  66  =  73