Menu

1230 – 悲观 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《悲》字的笔顺动画演示

《悲》的笔顺动画写字动画演示

《悲》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《悲》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《观》字的笔顺动画演示

《观》的笔顺动画写字动画演示

《观》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《观》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 悲观的预言家用悲观的故事支持他们的数据
 • Phồn – 悲觀的預言家用悲觀的故事支持他們的數據
 • Pinyin -Bēiguān de yùyán jiāyòng bēiguān de gùshì zhīchí tāmen de shùjù
 • Bồi – Pây quan tơ duy dán cha dung pây quan tơ cu sừ chư chí tha mân tơ su chuy
 • Dịch tiếng Việt – Các nhà tiên tri về sự diệt vong kể lại các nhân vật của họ với  các câu chuyện về sự khổ đau.
 • Dịch tiếng Anh – The prophets of doom back up their figures with tales of woe.

Ví dụ 2:

 • Giản – 预言家预测将来
 • Phồn – 預言家預測將來
 • Pinyin – Yùyán jiā yùcè jiānglái
 • Bồi – Duy dán cha duy chưa cheng lái
 • Dịch tiếng Việt – Các nhà tiên tri dự đoán về tương lai
 • Dịch tiếng Anh -The prophet reads the future.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

47  +    =  54