Menu

1238 – 比例 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《比》字的笔顺动画演示

《比》的笔顺动画写字动画演示

《比》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《比》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《例》字的笔顺动画演示

《例》的笔顺动画写字动画演示

《例》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《例》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 5比1的比例
 • Phồn – 5比1的比例
 • Pinyin – 5 Bǐ 1 de bǐlì
 • Bồi – Ủ pỉ i tơ pỉ li
 • Dịch tiếng Việt – Tỷ lệ là 5 trên 1
 • Dịch tiếng Anh – a ratio of 5 to 1                                                                                                                                                                                                            Ví dụ 2:
 • Giản – 按比例制模型  –
 • Phồn – 按比例制模型
 • Pinyin – Àn bǐlì zhì móxíng
 • Bồi – An pỉ li chư múa xính
 • Dịch tiếng Việt –  tạo 1 mô hình tỷ lệ
 • Dịch tiếng Anh – make a scale model


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

4  +  5  =